Thomas Tallis

Thomas Tallis (1505 – 1585) wordt beschouwd als de grondlegger van de Anglicaanse koormuziek. De Anglicaanse kerk splitste zich in 1534 onder Henry VIII af van Rome. Theologisch gezien was Henry conservatief en wars van het reformatorische gedachtegoed. De liturgie bleef dan ook nagenoeg gelijk aan die van de Rooms-Katholieke Kerk. In 1548 introduceert Cranmer, de eerste Anglicaanse aartsbisschop, het Engelstalige Book of Common Prayer, dat de oude Latijnse liturgie verving. Cranmer was hervormingsgezind en stimuleerde nieuwe kerkgemeenschappen van protestantse vluchtelingen. Hij was voorstander van een snelle protestantisering van de Anglicaanse Kerk en voer een sterk anti-Roomse koers. Godsdienstige meningsverschillen werkten voortdurend door in de politiek en zorgden voor een langdurig strijdtoneel (o.a. de Engelse burgeroorlog in de 17e eeuw).

Tallis

Uit de vroege jaren van Thomas Tallis is weinig bekend. De overgrote meerderheid van zijn werk is in het Latijn. Zijn Engelse anthems stammen uit de perioden waarin het Anglicaanse beleid Engels als taal voor kerkzangen oplegde. Twee van zijn beroemdste werken zijn de hymnen If ye Love me en Hear the Voice and Prayer, die in zekere zin in het collectieve geheugen van de gemiddelde Engelsman gedrukt staan. Samen met zijn leerling, William Byrd, die zich ontwikkelde tot een groot componist, kreeg hij in 1575 van Queen Elisabeth monopolie op het uitgeven van nieuwe Engelse kerkmuziek. Tallis bleef katholiek maar paste zich makkelijker dan Byrd aan de nieuwe protestantse stijl aan.

If Ye Love me is een eenvoudig doch polyfoon lied geschreven voor Pinksteren. De tekst komt uit Johannes 14:15-17 waar Jezus zijn leerlingen geruststelt dat de liefde voor hun God troost zal bieden: God zal zich over hen ontfermen.

If Ye Love Me,Wanneer gij Mij liefhebt
keep My Commandments.zult gij Mijn geboden  bewaren.
And I will pray the FatherEn ik zal de Vader smeken.
And He will give you another Comforter,En Hij zal u een andere Trooster geven,
that He may ‘bide with you for ever,om tot in eeuwigheid bij u te zijn:
even the Spirit of Truth.de Geest der Waarheid
Amen.Amen.